INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím políčka „souhlasím se zpracováním osobních údajů“ potvrzujete, že jste byli seznámeni s tímto dokumentem a udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů panu:

Michal Ambrož,
se sídlem Terronská 66, Praha 6, 160 00,
IČO 76057852,
evidující úřad: Úřad městské části Praha 6 
kontaktní údaje: info@pomazlise.cz
provozovateli webových stránek www.pomazlise.cz

jako správci osobních údajů,

a to dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“) a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a za níže uvedených podmínek:

I. Rozsah a účel - které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme a proč?

1.1       Tímto udělujete souhlas, abychom zpracovávali tyto osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“):

 • Primární Osobní údaje
 • jméno a příjmení (název společnosti, chovatelské stanice, atp.)
 • emailová adresa,
 • adresa chovného místa, příp. odběru zboží
 • telefonní číslo,
 • fakturační údaje – IČ, DIČ, adresa bydliště/sídla
 • uživatelské jméno,
 • číslo bankovního účtu v případě, že využíváte zpoplatněné služby a hradíte cenu převodem z účtu, popř. se peníze vrací na účet,
 • IP adresa,
 • Informace o chovaných zvířatech, když v případě jedinečných druhů či živočichů, popř. jedinečných vlastností zvířete, může tato informace naplňovat znaky osobního údaje v širším slova smyslu.
 • Sekundární Osobní údaje
 • cookies (cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u Vás předtím uložil.)

1.2       Vaše Primární Osobní údaje budeme zpracovávat pro účely:

 • řádného poskytování služeb portálu pomazlise.cz (tedy k plnění smlouvy), případně k řešení sporů (včetně reklamací) a posouzení Vašich nároků,
 • účetní a daňové účely,
 • vedení zákaznické evidence.

Tyto Vaše Primární Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu, který je právním titulem pro zpracování osobních údajů dle GDPR, a především na základě zákonného zmocnění, neboť zpracování uvedených údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a dalších zákonných povinností z toho vyplývajících jako je např. vystavení daňového dokladu.
1.3       Vaše Sekundární Osobní údaje budeme zpracovávat pro účely:

 • Personifikované nabídky a dále k zlepšování našich služeb. Tyto Vaše Sekundární Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu, který je právním titulem pro zpracování osobních údajů dle GDPR.

1.4       Za účelem naplnění výše uvedených účelů budou Vaše Osobní údaje zpracovávány automaticky v PC programech MS Office a manuálně.

II. Příjemce osobních údajů - komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

2.1       Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností mohou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové, marketingové nebo IT služby, účetní a daňový poradci, právní zástupci a advokáti. Všichni tito zpracovatelé budou vázáni povinností mlčenlivosti s tím, že tyto osoby obdrží pouze tu část Osobních údajů nezbytnou pro jejich činnost.
2.2       S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních zpracovatelů osobních údajů bude sdělen na základě Vaší žádosti zaslané na emailovou adresu společnosti uvedenou výše.
2.3       V současné době využíváme hostované servery u společnosti Master Internet, s.r.o. služba cloud server. a cloudovou službu Microsoft 365 pro odesílání a příjem mailových zpráv.
2.4       V současné době nepředáváme ani nemáme v úmyslu předávat ani část Vašich Primárních Osobních údajů mimo země Evropské unie, ani mimo Českou republiku.
2.5       Sekundární Osobní údaje v pseudonymizované podobě předáváme mimo jiné i společnostem sídlícím mimo Evropskou unii s tím, že tyto společnosti ukládají Sekundární Osobní údaje na serverech umístěných v Evropské unii, a poskytujeme je těmto zpracovatelům: Google Inc. (Google Analytics), Facebook Inc., další sociální sítě jmenovitě: Instagram.
2.6       Prozatím jsme nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

III. Doba uložení Osobních údajů - jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

3.1       Tento Souhlas udělujete na dobu možné spolupráce (trvání Vaší registrace na portálu). Osobní údaje, u nichž je dán zákonný důvod ke zpracování (např. fakturační údaje, atp.) budou zpracovávány v souladu se zákonem, tj. po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to s ohledem na naši povinnost archivovat daňové doklady po uvedenou dobu.
3.2       Sekundární osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu 3 měsíců

IV. Práva a povinnosti – co po nás můžete chtít v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

4.1       Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich Osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k Osobním údajům a právo na vysvětlení
  • kdykoliv si můžete požádat o vydání potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme Osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • právo na opravu Osobních údajů;
  • kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Učiňte tak, laskavě, prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, jste-li registrován, popř. prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
 • právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“);
  • Vaše Osobní údaje musíme vymazat, pokud:
   • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
   • zpracování je protiprávní,
   • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
   • nám to ukládá zákonná povinnost.
 • právo na omezení zpracování Osobních údajů;
  • dokud nevyřešíme případné sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků
 • právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;
  • můžete vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • právo podat stížnost na zpracování Osobních údajů buď přímo u nás, nebo u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (viz níže),
 • právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů (vzít jej zpět)          
  • Souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na adresu pro doručování uvedenou výše, kde uvedete své jméno, příjmení a bydliště a uvedete, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • POZOR!!! Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

4.2       Všechna Vaše práva můžete uplatnit, kromě výše uvedených způsobů, tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese uvedené v záhlaví tohoto dokumentu. – info@pomazlise.cz.

V. Dohled – kdo dohlíží na zpracování Osobních údajů?

5.1       Jako každý zpracovatel osobních údajů i my podléháme dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabudete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

VI.Prohlášení

Zaškrtnutím políčka „Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů“ odsouhlasíte, že jste si výše uvedené informace přečetl/a, že jste jim porozuměl/a a že souhlasíte s tím, aby správce uvedený výše v bodu I. zpracovával Vaše Osobní údaje uvedené výše v čl. I za účelem nebo účely tam uvedenými.
Tento souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný a jste oprávněn/a jej kdykoliv odvolat způsobem popsaným v článku IV.