Smluvní podmínky1. PROVOZOVATEL POMAZLISE.CZ

1.1       Tyto smluvní podmínky (dále také jen „OP“ či „Smluvní podmínky“) portálu Pomazlise.cz (dále jen „Portál“) vydává Michal Ambrož, se sídlem Terronská 66, Praha 6, 160 00, IČO 76057852, evidující úřad: Úřad městské části Praha 6 (dále jen „Provozovatel“). 

 


2. Vymezení pojmů

Uživatel – uživatelem se v těchto OP rozumí, nevyplývá-li z textu OP něco jiného, buď osoba, ať už fyzická či právnická, která na Portál vkládá inzerci v souladu s těmito OP, nebo osoba, která má zájem inzerovanou službu využít, resp. koupit inzerovanou věc (zboží či zvíře).

Inzerent – inzerentem se rozumí chovatelská stanice/chovatel (a to i drobný)/organizace chovající zvířata nebo poskytující služby s úzkou návazností na zvířata, útulky, azyly, dočasná péče, záchytné stanice pro zvířata, atp.

Zájemce – zájemcem se rozumí osoba, která má zájem o služby či zboží/zvíře inzerované Inzerentem.

Kupující – kupujícím se rozumí osoba, která má zájem o koupi zvířete inzerovaného Inzerentem.

Portál – portálem se rozumí stránky www.pomazlise.cz, mobilní aplikace Pomazlise, facebookové a instagramové stránky Pomazlise a další případné stránky Pomazlise na jiných sociálních sítích.

Zvířata s rodokmenem a bez rodokmenu – tyto kategorie se odlišují pouze u psů, koček, ježků, králíků, činčil, fretek a morčat. U ostatních druhů zvířat se tato kategorie nerozlišuje a tyto se pro účely aplikace těchto OP považují za zvířata s rodokmenem.

3. K ČEMU JSOU TYTO OP?

3.1       Tyto Smluvní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran - Provozovatele a Uživatele - vzniklé v souvislosti nebo na základě inzerce zveřejněné na Portálu, a/nebo v souvislosti s registrací Uživatele na Portálu.

 

4. Jak využívat služby Portálu?

 • INZERENTI

 

4.1       Uživatel, který chce na portálu zveřejnit inzerát, je povinen provést registraci na Portálu, kde uvede své jméno a příjmení (v případě společnosti se jedná o jméno a příjmení osoby provádějící registraci), emailovou adresu a telefonní číslo. Uživatel si rovněž zvolí přezdívku a heslo, pod kterými se bude přihlašovat. Tyto údaje nebudou zveřejněny, neučiní-li Uživatel další kroky vedoucí ke zveřejnění údajů – viz dále. Uživatel je oprávněn chránit své přístupové údaje před ztrátou a/nebo zneužitím třetí osobou. Provozovatel neodpovídá za zneužití takových informací, nedošlo-li k němu v důsledku porušení povinností Provozovatele. V případě, že Uživatel zjistí, že jeho přístupové údaje byly, nebo mohly být zpřístupněny třetí osobě, je povinen změnit tyto přístupové údaje (heslo), popř. není-li to možné (heslo již bylo např. změněno třetí osobou a není jej možné změnit ani za pomocí funkce „zapomenuté heslo“ atp.) bezodkladně informovat Provozovatele za účelem domluvy na dalším postupu.

4.2       Podmínkou pro úspěšnou registraci je vyslovení souhlasu s těmito OP a se zpracováním osobních údajů.

4.3       Po provedení první části registrace je Uživateli zaslán potvrzovací email s odkazem na Portál sloužící k dokončení registrace.

4.4       Následně, v rámci svého účtu, je Uživatel, který chce inzerovat své věci (zboží nebo zvířata) nebo služby v souladu s těmito OP povinen na Portálu založit minimálně jednu „chovatelskou stanici/chovatele/organizaci“ (a to i Uživatel, který hodlá prodávat zboží), kde mimo jiné uvede název a adresu chovatelské stanice či odběrného místa, kontaktní údaje s tím, že označí, zda smí být v případných inzerátech zveřejněno jeho telefonní číslo, a v případě chovatele chovaný druh zvířat a poskytované služby. U každé chovatelské stanice musí být uveřejněna alespoň jedna fotografie prezentující daného Uživatele (např. foto chovatelské stanice či prodejny, zvířat či produktů) Uživatel smí založit více chovatelských stanic. Chovatelskou stanici na Portálu je povinen založit i Uživatel, malochovatel, tj. i ten, který má jen jedno zvíře.

4.5       Inzerent uděluje Provozovateli okamžikem vložení fotografie na Portál bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografie, a to na dobu registrace na Portálu a ke způsobům užití v souladu s určením Portálu a v souladu s těmito podmínkami. 

4.6       Až po založení chovatelské stanice je Uživatel oprávněn vkládat inzeráty.

4.7       V případě, že Portál obdrží reakci Zájemce na Inzerát, tuto přepošle Inzerentovi včetně kontaktních údajů Zájemce. Inzerent pak v případě zájmu o další spolupráci se Zájemcem kontaktuje zájemce napřímo. Portál pak již další komunikaci nezprostředkovává.

 • ZÁJEMCI

 

4.8       Zájemci se  na Portálu nemusí registrovat.

4.9       Má-li Zájemce zájem o nabízená zvířata, služby a/nebo věci, může využít odpovědní okénko u inzerátu, popř. přímo kontaktovat Inzerenta, zveřejnil-li tento některý ze svých kontaktních údajů.

4.10     Zájemce je povinen uvádět pravdivé údaje.

4.11     V případě využití odpovědního okénka je zpráva Zájemce odeslána Inzerentovi včetně kontaktních údajů Zájemce s tím, že případná další komunikace již probíhá napřímo mezi Zájemcem a Inzerentem.

 

5. Pravidla podávání inzerátů:

5.1       Portál slouží zejména k bezplatnému zveřejňování inzerátů a vyhledávání nabídek Inzerentů.  

5.2       Každý Inzerent může bezplatně zveřejnit až 5 inzerátů bez ohledu na počet chovatelských stanic.

5.3       Inzeráty musí být napsané v českém nebo slovenském jazyce. Inzeráty napsané v jiném jazyce mohou být bez jakéhokoliv upozornění smazány.

5.4       V inzerátech musí být uváděny pravdivé a úplné údaje a musí být přikládány reálné a aktuální fotografie, jsou-li přikládány. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob.

5.5       Na Portálu mohou být inzerována zvířata, služby související se zvířaty a věci související se zvířaty, to vše za níže uvedených podmínek. Zejména mohou být zveřejňována:

 • Zvířata s rodokmenem k prodeji,
 • Služby spojené se zvířaty s rodokmenem, a to i za úplatu,
 • Zvířata bez rodokmenu k darování s případnou náhradou nákladů vynaložených na očkování či jiné zdravotní úkony (tyto náklady musí být řádně vyčísleny a doloženy), a to s výjimkou útulků, azylů, dočasné péče, záchytných stanic, které jsou oprávněni nabízet za úplatu i zvířata bez rodokmenu,
 • Služby spojené se zvířaty bez rodokmenu, poskytované zdarma, s výjimkou útulků, azylů, dočasné péče, záchytných stanic, které jsou oprávněny nabízet za úplatu i služby související se zvířaty bez rodokmenu
 • Věci úzce související se zvířaty jako např. krmivo, sedla, oblečky pro zvířata, výukové pomůcky, atp.

5.5       Na Portálu je zakázáno inzerovat:

 • služby a/nebo věci, které nemají úzkou spojitost se zvířaty,
 • zvířata bez rodokmenu, která Uživatelé či třetí osoby množí, resp. plánují množit za účelem zisku, kterým se rozumí jakýkoliv finanční příjem vyšší než byly skutečně vynaložené a doložené náklady na povinná očkování či jiné zdravotní úkony, s výjimkou útulků, azylů, dočasné péče, záchytných stanic, které jsou oprávněny nabízet za úplatu i zvířata bez rodokmenu,
 • zvířata, která jsou chována v nevhodných podmínkách, a zvířata v zuboženém stavu,
 • mrtvá zvířata.

5.6       Na Portálu je zakázáno:

 • zveřejňovat fotografie se znázorněným týráním zvířat,
 • zveřejňovat fotografie zachycující či evokující trestný čin, jeho přípravu či důsledek,
 • zveřejňovat fotografie, kterými jsou porušována práva duševního vlastnictví třetích osob,
 • nabádat k trestným činům,
 • zveřejňovat obsah, který je v rozporu se zákony, těmito OP či dobrými mravy,
 • zveřejňovat jakýkoliv obsah se sexuální tématikou.

5.7       V případě, že bude na Portálu zveřejněn inzerát, který je v rozporu s těmito OP, může být smazán bez jakéhokoliv oznámení Inzerentovi.

5.8       V případě podání dvou inzerátů stejného obsahu, bude ten starší vyhodnocen systémem jako duplicitní a bude vymazán.

5.9       Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, zejména bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, těmito OP nebo dobrými mravy.

5.10     Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo pozastavit platnost inzerátu i při podezření, že inzerát odporuje platným zákonům, těmto OP nebo dobrým mravům.

5.11     Kterýkoliv Uživatel je oprávněn upozornit Provozovatele na nevhodnost obsahu inzerátů, nepravdivost tam uvedených informací, na neakceptovatelné chování Inzerenta, atp.

5.12     Ve všech výše uvedených případech nemá Inzerent nárok na náhradu případně vzniklé škody a Provozovatel není povinen jej o zásahu do inzerátu informovat.

5.13     Pro vložení nabídky Inzerenta jsou vyžadovány následující údaje

 • Jméno a příjmení, popř. název Inzerenta,
 • telefon, email
 • adresa chovného místa, popř. místa odběru zboží

při inzerci zvířat a služeb s nimi souvisejících dále:

 • název chovatele (subjektu)
 • název jedince, vrhu, skupiny zvířat
 • druh zvířete a název plemene
 • při prodeji mláděte genetické testy rodičů – případně testy mláďat
 • v případě nabízení mláďat nebo služeb s nimi spojených je Inzerent povinen aktualizovat jejich stav a podobu, tj. nahrávat aktuální fotografie,
 • druh nabízených služeb, jsou-li nabízeny služby včetně podmínek poskytnutí a případných omezení (např. věkem návštěvníků, počtem osob atp.) 

Je-li požadována cena, nebo náhrada nákladů, vše v souladu s těmito OP, je Inzerent povinen tuto cenu uvést, příp. uvést, z čeho se skládá.
Při inzerci zboží:

 • druh nabízeného zboží, příp. jeho popis,
 • cenu.

5.14     Provozovatel nenese odpovědnost a nepřebírá záruky za kvalitu, původ, vzhled a další atributy zvířete či zboží, za jeho skutečné předání, zaplacení Kupujícím, atp.

5.15     V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na Portál Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na Portálu a ke způsobům užití v souladu s určením Portálu a v souladu s těmito podmínkami. 

5.16     Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po neomezenou dobu s výjimkou inzerátů vrhu mláďat či jednotlivých zvířat nabízených k prodeji, nebo mazlení s mláďaty, a to z důvodu odprodání, nebo změny tělesné stavby (u štěňat, koťat a dalších mláďat je nutné aktualizovat jejich foto a stav). 

5.17     Inzerent bere na vědomí, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám, nebo ve spolupráci s Portálem. 

 

6. ZA CO SE PLATÍ?

6.1       Služby Portálu Pomazlise.cz jsou Uživatelům poskytovány zdarma s výjimkou některých nadstandardních služeb jako např.:

 • topování inzerátů,
 • možnost zveřejnění více než 5 inzerátů najednou,
 • umístění reklamy na Portálu či některé jeho části, atp.

Aktuální seznam nadstandardních služeb včetně jejich cen bude zveřejněn v ceníku. Cena nadstandardních služeb musí být uhrazena předem.

6.2       S využitím Portálu nejsou spojeny žádné skryté poplatky. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s jeho aktivitami na Portálu nebo v souvislostí s tím (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Uživatel používá. Provozovatel neúčtuje žádné zvláštní poplatky v souvislosti s těmito prostředky komunikace na dálku, neužívá žádné komunikační prostředky, které by s sebou nesly zvýšené náklady nad rámec základní sazby (např. telefonní linky se zvýšeným hovorným, atp.).

 

7. A CO DÁL?

7.1       V případě, že se Zájemce a Inzerent domluví na poskytnutí služeb, zboží či prodeji/darování zvířete, uzavírají mezi sebou samostatnou smlouvu, jejíž podmínky jdou mimo Portál a Provozovatele a Provozovatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za plnění závazků stran.

7.2       Naplňuje-li činnost Inzerenta definici podnikatelské činnosti je tento povinen mít potřebné živnostenské oprávnění a plnit povinnosti s tím spojené včetně vydávání daňových dokladů, EET, odvodu daní, atp.

7.3       Provozovatel doporučuje:

 • v případě prodeje zvířete s rodokmenem zkontrolovat dané papíry a povinná očkování,
 • v případě prodeje zvířete bez rodokmenu zkontrolovat povinná očkování,
 • v případě koupě zboží se domluvit na veškerých cenách, včetně poštovného, atp. a platebních podmínkách,
 • aby Inzerent – chovatel, který poskytuje služby související se zvířaty, seznámil Zájemce s principy chování u daného druhu zvířete a u daného konkrétního živočicha a při poskytování služby pověřil oprávněnou osobu dozorem nad interakcí Zájemce a zvířete. Provozovatel neodpovídá za škody Inzerenta způsobené Zájemcem.
 • aby se Zájemce seznámil s Obecnými podmínkami chování ke zvířatům (dostupné zde)

  PROHLÁŠENÍ BEZINFEKČNOSTI (bude vyplněna v dotazníku)

  MAZLENÍ SE ZVÍŘETEM POUZE POD DOHLEDEM CHOVATELE, NEBO POVĚŘENÉ OSOBY

  NEKRMIT ZVÍŘATA BEZ SOUHLASU CHOVATELE

  DODRŽET ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ NÁVYKY (umýt ruce před stykem se zvířaty, případě použít desinfekční roztok)

  DBÁT NA POŽADAVKY CHOVATELE

  NEBÝT HLUČNÝ, NEBĚHAT,NEDĚLAT RYCLÉ POHYBY

  a konkrétními podmínkami Inzerenta a aby se řídil jeho pokyny. Provozovatel neodpovídá za škody Zájemce způsobené Inzerentem ani zvířetem.

7.4       Provozovatel není oprávněn řešit případné spory mezi Inzerentem a Zájemcem/Kupujícím.

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

8.1       Provozovatel:

 • se stará o vedení služeb Portálu s vynaložením maximálního úsilí a odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služeb Portálu mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám,
 • se stará o funkčnost Portálu v co nejvyšší možné míře,
 • zajišťuje běžné zabezpečení Portálu před zneužitím třetím osobami – instalace antivirových programů na PC Provozovatele, zabezpečení PC hesly, atp.,
 • plní povinnosti správce osobních údajů,
 • nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do Portálu třetí osobou, nemohl-li jim při vynaložení běžné péče zabránit,
 • neodpovídá za činnost Uživatelů ani za způsob jakým služby Portálu využívají,
 • nenese odpovědnost za případné zneužití služeb Portálu Uživateli či třetími osobami,
 • nenese odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Portálu,
 • neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností,
 • neodpovídá za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta.

8.2       Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů, a i bez jejich předchozího oznámení služby Portálu upravovat nebo inovovat. 
8.3       Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Inzerenta zrušit jeho registraci na Portálu včetně případné zakoupené reklamy v případě vážného porušení těchto OP, zejména v případě nevhodného zacházení se zvířaty, uvádění nepravdivých informací o chovatelské stanici, atp. V takovém případě nemá Uživatel nárok na vrácení ceny zaplacených služeb, a to ani jejich části.
 

9. COOKIES

9.1       Na Portálu se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o návštěvách Uživatelů těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které Uživatele zajímají – tzv. cookies, které se ukládají na PC Uživatele. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1     Provozovatel není ve vztahu ke Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytnutí služeb v souvislosti s inzercí (tj. např. topování inzerátů, umístění reklamy, atp.) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Inzerenta, který lze podat zejména prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Inzerent může podat návrh způsobem dle předchozí věty nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Provozovatele poprvé.

10.3     Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Inzerent povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Provozovatelem.

10.4     Inzerent, který je spotřebitelem a uzavře s Provozovatelem smlouvu on-line, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s Provozovatelem, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

10.5     Využitím výše uvedených postupů není dotčeno oprávnění Inzerenta obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

10.6     Pokud vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1     Uživateli může být doručováno na adresu elektronické pošty jím uvedenou.

12. PLATNOST OP

12.1     Tyto podmínky jsou platné a účinné od 17.2.2019. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Smluvních podmínek.

12.2     Na tomto místě jsou zobrazovány pouze aktuálně platné Obchodní podmínky. Odkazy na starší dokumenty budou uváděny v zápatí obchodních podmínek.

V Praze dne 17.2.2019

Michal Ambrož